Privacyverklaring

Disclaimer

De informatie op deze website is door HB advocaten met grote zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het zo zijn dat informatie niet (meer) volledig, juist of actueel is. De informatie die op deze website is gegeven is niet bedoeld als juridisch advies, maar als algemene informatie, voor algemeen gebruik. Gebruik van de informatie op deze website is op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die door eventueel gebruik van informatie op deze website zou zijn veroorzaakt. Indien u gebruik wilt maken van informatie op deze website dan adviseren wij u om contact op te nemen met een van onze advocaten via het e-mailadres info@hb-advocaten.nl of telefonisch via 030-2109880.

Op de informatie op deze website rust auteursrecht. HB advocaten behoudt zich haar auteursrecht uitdrukkelijk voor. Informatie op deze website mag uitsluitend worden gebruikt voor eigen gebruik. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HB advocaten.

Cookie beleid

HB advocaten maakt gebruik van cookies en website statistieken van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website door bezoekers. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren en beter aan te sluiten op de behoeften van de bezoekers. Voor gebruik van deze informatie door Google zelf gelden de voorwaarden van Google.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens uw bezoek op de website van HB advocaten op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren. Dit kan de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken.

Meer informatie over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen vindt u op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies).

Privacy verklaring

Algemeen

Alle persoonlijke informatie en persoonsgegevens die aan HB advocaten worden verstrekt of anderszins door HB advocaten worden verkregen worden vertrouwelijk behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie over de wijze waarop HB advocaten uw persoonsgegevens verwerkt en met welk doel.

Persoonsgegevens worden door HB advocaten alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd of daarmee verenigbare doeleinden.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

HB advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Contact via de website

U heeft de mogelijkheid om via de website een contactaanvraag met HB advocaten in te dienen en daarbij uw persoonsgegevens door te geven zodat een van de medewerkers van HB advocaten contact met u kan opnemen. Tevens heeft u de mogelijkheid om via deze website een evaluatieformulier in te vullen. De informatie die u hierop invult wordt door HB advocaten gebruikt om de dienstverlening te verbeteren. U bent niet gehouden om op dit formulier persoonsgegevens in te vullen. Als u wel contact wenst met een van de medewerkers van HB advocaten naar aanleiding van het door u ingevulde evaluatieformulier dan kunt u er zelf voor kiezen om uw persoonsgegevens in te vullen onder “opmerkingen”. HB advocaten adviseert u om geen (privacy) gevoelige informatie in het contactformulier of evaluatieformulier op de website te vermelden.

Doel verwerking persoonsgegevens

HB advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

– Het verlenen van juridische diensten, waaronder het geven van juridisch advies en het verlenen van juridische bijstand in gerechtelijke procedures;
– Het eventueel – na voorafgaande toestemming van betrokkene – doorverwijzen;
– Het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand;
– Het verzenden en incasseren van declaraties;
– Het toetsen van eventuele belangenverstrengeling;
– Het voldoen aan de juridische en wettelijke verplichtingen van (de medewerkers van) HB advocaten;
– Het werven en selecteren van medewerkers/ personeel;

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

HB advocaten verwerkt de navolgende soorten persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening:

– Volledige naam;
– Geboortedatum;
– Nationaliteit;
– BSN;
– Vreemdelingennummer;
– Adres;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Burgerlijke staat.

Voormelde persoonsgegevens verwerkt HB advocaten omdat deze door betrokkene(n) op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan HB advocaten zijn verstrekt, waaronder bijvoorbeeld wederpartijen, het openbaar ministerie of gerechtelijke organisaties, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

HB advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

– Wettelijke verplichting;
– Uitvoering van een overeenkomst;
– Verkregen toestemming van betrokkene(n);
– Gerechtvaardigd belang.

Persoonsgegevens kunnen door HB advocaten worden opgevraagd of worden verkregen of verstrekt onder meer per e-mail, telefoon, faxbericht, per brief of mondeling.

Delen van persoonsgegevens met derden

HB advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt onder meer te denken aan het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van HB advocaten, waarneming van de praktijk door een andere advocaat. Ook deelt HB advocaten (bijzondere) persoonsgegevens met de Raad voor Rechtsbijstand ten behoeve van het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand.

Daarnaast kan HB advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van HB advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door HB advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt onder meer te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport, aanbieder van het alimentatierekenprogramma waar HB advocaten mee werkt, aanbieder van het administratieprogramma waar HB advocaten mee werkt.

Beveiliging persoonsgegevens

HB advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekeninghoudend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval HB-advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen zal HB-advocaten voor zover wettelijk vereist in het kader van bescherming van de persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

HB advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor benoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Persoonsgegevens die worden verkregen doordat een betrokkene op eigen initiatief een contactformulier invult, een e-mail stuurt danwel HB advocaten telefonisch benadert met een eenmalige vraag om informatie of anderszins, zonder dat dit leidt tot een dossier, worden maximaal twee jaar bewaard.

Privacy rechten van betrokkene(n)

Onder de privacy rechten van betrokkene wordt begrepen het recht:
a. op informatie (privacyverklaring)
b. op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen verwerkingsverantwoordelijke)
c. op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
d. van verzet
e. op dataportabiliteit
f. op vergetelheid
g. op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
h. om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven bestemming, kunt u sturen naar HB advocaten, Emmalaan 35, 3581 HP Utrecht, e-mail: info@hb-advocaten.nl. U ontvangt binnen vier werken na ontvangst van uw verzoek een reactie.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij HB advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en de wettelijke bewaartermijnen.

Teneinde er zeker van te zijn dat HB advocaten op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekt, vraagt HB advocaten u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met afgeschermde pasfoto en BSN. HB advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

HB advocaten maakt geen gebruik van social media. Op de website van HB advocaten zijn geen buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook.

Aanpassing privacy verklaring

HB advocaten heeft het recht om de inhoud van deze privacy verklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website www.hb-advocaten.nl gepubliceerd. Raadpleegt u deze website daarom regelmatig.

Vragen en contact

Indien u vragen of opmerking heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacy verklaring, dan kunt u contact opnemen met HB advocaten, Emmalaan 35, 3581 HP Utrecht, e-mail: info@hb-advocaten.nl , telefoon: 030-2109880.